Regulamin świadczenia usług

§1

Postanowienia wstępne

 1. Internetowy kurs marketingu i komunikacji dla branży slubnej, dostępny pod adresem internetowym www.thejegomosc.pl/kurs,prowadzony jest przez Krzysztofa Krzemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Inpublic Krzysztof Krzemiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6121758271,
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inpublic Krzysztof Krzemiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 612 175 82 71
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Otok 44/1 59-700 Bolesławiec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: k.krzeminski@onet.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 503 744 370
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze usług niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarkę internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. opłacić udział w szkoleniu za pośrednictwem strony
 2. podać swoje dane kontaktowe

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza.
 2. Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o czasie rozpoczęcia szkolenia
 3. Klient otrzymuje dwumiesięczny dostęp do wszystkich materiałów związanych ze szkoleniem

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy przed rozpoczęciem kursu. Otrzyma wtedy całkowity zwrot pieniędzy.

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.